مجتمع 1200 واحدی مبین سازه پارند

تامین تجهیزات و اجرای تاسیسات مکانیکی مجتمع 1200 واحدی مبین سازه پارند واقع در تهران –
خیابان آیت الله کاشانی منطقه 5 تهران