بازدید از کارخانه کمپوت سازی Tamara

طی سفر آقای مهدنس طاهر خانی مدیر عامل شرکت تهویه ایرانیان به ارمنستان در روزهای اولیه نمایشگاه از ایشان جهت بازدید از کارخانه کمپوت سازی tamaraدعوت به عمل امد و جلسه ای با مدیر عامل آن شرکت با موضوع تعویض سیستم سردخانه کارخانه طی سفر آقای مهدنس طاهر خانی مدیر عامل شرکت تهویه ایرانیان به ارمنستان در روزهای اولیه نمایشگاه از ایشان جهت بازدید از کارخانه کمپوت سازی tamaraدعوت به عمل امد و جلسه ای با مدیر عامل آن شرکت با موضوع تعویض سیستم سردخانه کارخانه  برگذار گردید.