فروش یک دستگاه هواساز جهت پروژه مجتمع رفاهی باغ جهان به پروژه عمران اطلس