ساخت چیلر 70 تن در کارخانه تهویه ایرانیان جهت پروژه شهرک غرب