درباره تهویه ایرانیان

ما از پیشرفتی که در زمینه اهداف زیست محیطی و اجتماعی در زمینه های کلیدی پایداری داشته ایم ، خوشحال هستیم. از سال 1388 ، تهویه ایرانیان میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را 19 درصد ، مصرف آب را 44 درصد و تولید زباله های خطرناک را 23 درصد کاهش داده است.