تأسیسات یعنی دمیدن روح در بنای سنگی

تأسیسات یعنی دمیدن روح در بنای سنگی حالا اینکه چطور این کار انجام بشود و این دمیدن روح منجر به ترکیدن فضای داخلی بشود یا آن را بسیار شکیل و فاخر نماید، تفاوت بین طراحان مختلف است. نادیده گرفتن طرح معماری، تخطی از محدودیت سازه و موارد دیگر چیزهایی است که شاید گاهاً در اجرای تأسیسات به آن برخورد کرده ایم.

 

تأسیسات یعنی دمیدن روح در بنای سنگی
حالا اینکه چطور این کار انجام بشود و این دمیدن روح منجر به ترکیدن فضای داخلی بشود یا آن را بسیار شکیل و فاخر نماید، تفاوت بین طراحان مختلف است.
نادیده گرفتن طرح معماری، تخطی از محدودیت سازه و موارد دیگر چیزهایی است که شاید گاهاً در اجرای تأسیسات به آن برخورد کرده ایم.