معرفی

شرکت ساختمانی باستان تهویه ایرانیان در سال 1388 به منظور تولید و تامین تجهیزات ساختمانی و
همچنین اجرای تخصصی با آخرین استاندارد های بین المللی به ثبت رسید ؛ از آن تاریخ تا کنون در
اقصی نقاط کشور حضور دائم داشته و با وجود تحریم ها پروژه های ساختمانی (تجاری ، اداری ،مسکونی
و تفریحی ) را به پایان رسانیده است.