محیط زیست

اگر محیط زیست را تخریب کنیم جامعه ای نخواهیم داشت…  _مارگارت مید