پاییز زیبا

آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، باعث تخریب لایه ازون و زمینه شکل گیری بحرانهای زیست محیطی است.
هرکجا باشیم، آسمان از آن ماست در حفظ آن بکوشیم.