طبیعت

نسلهای بعد رفتار مار ار با طبیعت ، به قضاوت خواهند نشست. آیا به نیکی از ما یاد خواهند کرد؟