پیشنهاد هدیه کریسمس :

پیشنهاد هدیه کریسمس :
برای دشمن خود: بخشش
برای رقیب: تحمل