دیدار آقای دکتر روستا پدر علم بازاریابی ایران و مخترع سال ایران مهندس امیر رضایی

دیدار آقای دکتر روستا پدر علم بازاریابی ایران و مخترع سال ایران مهندس امیر رضایی