افتتاحیه نمایشگاه در ارمنستان

حضور تهویه ایرانیان در شانزدهمین  نمایشگاه تخصصی بین المللی ارمنستان

10-12 اسفند ماه 1397

ساختمان و بازسازی CAUCASUS غرفه D3